Art. 300(98). - [Bezwzględna lub kwalifikowana większość głosów] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.18 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  30098 [Bezwzględna lub kwalifikowana większość głosów]
§  1. 
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej.
§  2. 
Uchwała dotycząca:
1)
zmiany umowy spółki,
2)
zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
3)
emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
4)
rozwiązania spółki

- zapada większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze warunki.

§  3. 
Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa indywidualne poszczególnych akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
§  4. 
Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwała dotycząca zmiany umowy spółki naruszająca prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji powinna być podjęta w drodze oddzielnego głosowania na walnym zgromadzeniu w grupie akcjonariuszy akcji jednorodzajowych, których prawa są naruszane w wyniku zmiany umowy spółki. W grupie akcjonariuszy uchwała zapada większością głosów, jaka jest wymagana do podjęcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu. Nieobecność akcjonariuszy, których prawa są naruszane, nie wstrzymuje podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.
§  5. 
Przepisu § 4 nie stosuje się do emisji akcji nieuprzywilejowanych.
§  6. 
W głosowaniu nad ograniczeniem lub zniesieniem przywilejów z akcji niemej akcjonariuszowi tej akcji przysługuje prawo głosu.
§  7. 
Zniesienie przywileju akcji niemej powoduje uzyskanie przez akcjonariusza prawa głosu z takiej akcji.