Art. 300(32). - [Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  30032 [Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru prostej spółki akcyjnej]
§  1. 
Spółka jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie z art. 30031 § 5.
§  2. 
Rozwiązanie przez spółkę umowy, o której mowa w § 1, jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Rozwiązanie umowy przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie krótszego niż trzy miesiące.