Art. 276. - [Likwidatorzy] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  276.  [Likwidatorzy]
§  1. 
Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.
§  11
Sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji określa się w umowie spółki, uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w okresie likwidacji.
§  2. 
Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać.
§  3. 
W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów.
§  4. 
Na wniosek osób mających interes prawny sąd może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych.
§  5. 
Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia.