Art. 26. - [Elementy zgłoszenia do sądu; Przekształcenie spółki cywilnej w jawną] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.18 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  26.  [Elementy zgłoszenia do sądu; Przekształcenie spółki cywilnej w jawną]
§  1. 
Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1)
firmę, siedzibę i adres spółki;
2)
przedmiot działalności spółki;
3)
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych;
4)
nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.
§  2. 
Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.
§  3. 
Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru.
§  4. 
Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.