[Pierwszeństwo objęcia udziałów] - Art. 258. - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2022.1467 t.j. - OpenLEX

Art. 258. - [Pierwszeństwo objęcia udziałów] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  258.  [Pierwszeństwo objęcia udziałów]
§  1. 
Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom jednocześnie.
§  2. 
Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego.
§  3. 
Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do udziałów własnych spółki, o których mowa w art. 200.