Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  252.  [Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały]
§  1.  Osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
§  2.  Przepis art. 249 § 2 stosuje się odpowiednio.
§  3.  Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.
§  4.  Upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały.