Art. 252. - [Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2022 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  252.  [Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały]
§  1. 
Osobom lub organom spółki, wymienionym w art. 250, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
§  2. 
Przepis art. 249 § 2 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia uchwały.
§  4. 
Upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały.