[Prawo kontroli przysługujące wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością] - Art. 212. - Kodeks spółek handlowych. - Dz.U.2020.1526 t.j. - OpenLEX

Art. 212. - [Prawo kontroli przysługujące wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1526 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r. do: 12 października 2022 r.
Art.  212.  [Prawo kontroli przysługujące wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością]
§  1. 
Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.
§  2. 
Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę.
§  3. 
W przypadku, o którym mowa w § 2, wspólnik może żądać rozstrzygnięcia sprawy uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.
§  4. 
Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień lub wglądu do dokumentów bądź ksiąg spółki, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg spółki. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale lub od upływu terminu określonego w § 3, w przypadku niepowzięcia uchwały wspólników w tym terminie.