Art. 123. - [Udział komandytariusza w zyskach] - Kodeks spółek handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.18 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  123.  [Udział komandytariusza w zyskach]
§  1. 
Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§  2. 
Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu.
§  3. 
W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu.