Oddział 4 - Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.

Oddział  4

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Do rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków stosuje się przepisy o rozdzielności majątkowej, z zachowaniem przepisów niniejszego oddziału.

§  1. 
Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.
§  2. 
Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej i wymienione w art. 33 pkt 2, 5-7, 9 oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:
1)
darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób;
2)
usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka;
3)
nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
§  3. 
Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.
§  1. 
Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.
§  2. 
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków.
§  3. 
W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd.
§  1. 
W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.
§  2. 
Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.