Art. 97. - [Wykonywanie władzy rodzicielskiej] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  97.  [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]
§  1. 
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§  2. 
Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.