Art. 96(1). - [Zakaz stosowania kar cielesnych] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  961 [Zakaz stosowania kar cielesnych]

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.