Art. 36(1). - [Sprzeciw małżonka wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  361 [Sprzeciw małżonka wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym]
§  1. 
Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.
§  2. 
Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.
§  3. 
Przepis art. 39 stosuje się odpowiednio.