Art. 33. - [Majątek osobisty] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2023 r. do: 14 lutego 2024 r.
Art.  33.  [Majątek osobisty]

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1)
przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2)
przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3)
prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4)
przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5)
prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6)
przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7)
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8)
przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9)
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10)
przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.