Art. 113(2). - [Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  1132 [Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem]
§  1. 
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.
§  2. 
Sąd opiekuńczy może w szczególności:
1)
zakazać spotykania się z dzieckiem;
2)
zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
3)
zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
4)
ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
5)
zakazać porozumiewania się na odległość.