Art. 65. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  65.
§  1.
Przysposobić można jedynie osobę małoletnią i tylko dla jej dobra. Jeżeli małoletni pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, przysposobienie może nastąpić jedynie w przypadkach wyjątkowych.
§  2.
Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.
§  3.
Nie może przysposobić ten, kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych.