Art. 522. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  522. 2

 W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko małoletnie matka jest jego ustawową przedstawicielką, chyba że nie posiada zdolności do czynności prawnych lub została pozbawiona władzy rodzicielskiej.

2 Art. 522 dodany przez art. 1 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r., (Dz.U.53.31.124) zmieniającego nin. ustawę z dniem 13 czerwca 1953 r.