Art. 25. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  25.
§  1.
Od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności.
§  2.
Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku, który był objęty wspólnością ustawową.