Art. 24. - Kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.34.308

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.
Art.  24.
§  1.
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zniesienia wspólności ustawowej przez sąd.
§  2.
W razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków wspólność ustawowa ustaje z samego prawa.