Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe - Rozdział 6 - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.

Rozdział  VI

Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

Przepisy art. 190-205 stosuje się odpowiednio do młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe u pracodawców będących rzemieślnikami.