[Roszczenie o odszkodowanie] - Art. 99. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Roszczenie o odszkodowanie] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  99.  [Roszczenie o odszkodowanie]
§  1. 
Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
§  2. 
Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.
§  3. 
(uchylony)
§  4. 
Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.