Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1040 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  97114 [Sądowe zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy; sądowe ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy]
§  1.  W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
§  2.  Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.
§  3.  Z żądaniem, o którym mowa w § 1 i 2, można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.
§  4.  Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do żądania sprostowania świadectwa pracy.
14 Art. 971 dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U.2019.1043) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.