[Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną] - Art. 94(8). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 94(8). - [Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  948 [Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną]
§  1. 
Pracodawca może zmieniać postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą.
§  2. 
Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną następuje przez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.
§  3. 
Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową następuje przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.