Art. 92(1). - [Zasady nabycia odprawy pieniężnej] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r.
Art.  921 [Zasady nabycia odprawy pieniężnej]
§  1. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§  2. 
Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.