[Stosunek pracy na podstawie powołania] - Art. 68. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - [Stosunek pracy na podstawie powołania] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  68.  [Stosunek pracy na podstawie powołania]
§  1. 
Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
§  11
Stosunek pracy, o którym mowa w § 1, nawiązuje się na czas nieokreślony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem.
§  2. 
(uchylony)