[Wysokość odszkodowania] - Art. 61(2). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 61(2). - [Wysokość odszkodowania] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  612 [Wysokość odszkodowania]
§  1. 
Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
§  2. 
W razie orzeczenia przez sąd pracy o odszkodowaniu, przepisu art. 55 § 3 nie stosuje się.