[Roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie] - Art. 56. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  56.  [Roszczenie o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie]
§  1. 
Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.
§  2. 
Przepisy art. 45 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.