Art. 40. - [Wyłączenie ochrony] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2020 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  40.  [Wyłączenie ochrony]

Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.