[Dopuszczalność zatrudniania młodocianych; tryb wydawania zezwolenia] - Art. 304(5). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 304(5). - [Dopuszczalność zatrudniania młodocianych; tryb wydawania zezwolenia] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  3045 [Dopuszczalność zatrudniania młodocianych; tryb wydawania zezwolenia]
§  1. 
Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.
§  2. 
Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie, o którym mowa w § 1, na wniosek podmiotu określonego w tym przepisie.
§  3. 
Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1:
1)
powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka;
2)
zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.
§  4. 
Podmiot, o którym mowa w § 1, dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia:
1)
pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
2)
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
3)
orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
4)
jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.
§  5. 
Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać:
1)
dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna;
2)
oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przewidzianym w § 1;
3)
określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko;
4)
określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
5)
określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych;
6)
inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.
§  6. 
Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie.
§  7. 
Właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.