[Delegacja ustawowa] Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Art. 297. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 297. - [Delegacja ustawowa] Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  297.  [Delegacja ustawowa]

Minister Pracy i Polityki Socjalnej 24  określi w drodze rozporządzenia:

1)
sposób ustalania wynagrodzenia:
a)
przysługującego w okresie niewykonywania pracy,
b)
stanowiącego podstawę ustalania wysokości kar pieniężnych, potrąceń, odszkodowań, odpraw pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy;
2)
sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia.
24 Obecnie minister właściwy do spraw pracy, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 16 oraz art. 21 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350, 807 i 847), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.