[Oddelegowanie pracownika poza UE; pisemna informacja o warunkach zatrudnienia] - Art. 29(1). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 29(1). - [Oddelegowanie pracownika poza UE; pisemna informacja o warunkach zatrudnienia] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  291 [Oddelegowanie pracownika poza UE; pisemna informacja o warunkach zatrudnienia]
§  1. 
Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać:
1)
czas wykonywania pracy za granicą;
2)
walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.
§  2. 
Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na piśmie o:
1)
świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania;
2)
warunkach powrotu pracownika do kraju.
§  3. 
Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.
§  4. 
Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.
§  5. 
Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 2, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.
§  6. 
Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.