Art. 261. - [Dopuszczalność świadczenia pracy u więcej niż jednego pracodawcy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2024 r.
Art.  261 [Dopuszczalność świadczenia pracy u więcej niż jednego pracodawcy]
§  1. 
Pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.
§  2. 
Przepisu § 1 nie stosuje się:
1)
w przypadku określonym w art. 1011 § 1;
2)
jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.