Art. 26. - [Dzień nawiązania stosunku pracy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r. do: 28 czerwca 2024 r.
Art.  26.  [Dzień nawiązania stosunku pracy]

Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy.