[Zasady rozwiązywania i wypowiadania układu] - Art. 241(7). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 241(7). - [Zasady rozwiązywania i wypowiadania układu] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  2417 [Zasady rozwiązywania i wypowiadania układu]
§  1. 
Układ rozwiązuje się:
1)
na podstawie zgodnego oświadczenia stron;
2)
z upływem okresu, na który został zawarty;
3)
z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.
§  2. 
Oświadczenie stron o rozwiązaniu układu oraz wypowiedzenie układu następuje w formie pisemnej.
§  3. 
Okres wypowiedzenia układu wynosi trzy miesiące kalendarzowe, chyba że strony w układzie postanowią inaczej.
§  4. 
(utracił moc)
§  5. 
(uchylony)