Art. 241(14). - [Ponadzakładowy układ zbiorowy – strony] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r.
Art.  24114 [Ponadzakładowy układ zbiorowy – strony]
§  1. 
Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem ponadzakładowym", zawierają:
1)
ze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji związkowej;
2)
ze strony pracodawców właściwy statutowo organ organizacji pracodawców - w imieniu zrzeszonych w tej organizacji pracodawców.
§  2. 
(uchylony)
§  3. 
(uchylony)