[Treść układu zbiorowego] - Art. 240. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 240. - [Treść układu zbiorowego] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  240.  [Treść układu zbiorowego]
§  1. 
Układ określa:
1)
warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 3;
2)
wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień.
§  2. 
Układ może określać inne sprawy poza wymienionymi w § 1, nieuregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący.
§  3. 
Układ nie może naruszać praw osób trzecich.
§  4. 
Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych może nastąpić wyłącznie w ramach środków finansowych będących w ich dyspozycji, w tym wynagrodzeń określonych na podstawie odrębnych przepisów.
§  5. 
Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych powinien zawierać oświadczenie organu, który utworzył dany podmiot lub przejął funkcje takiego organu, o spełnieniu wymogu, o którym mowa w § 4.