[Prawo do bezpłatnych środków ochrony indywidualnej] - Art. 237(6). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 237(6). - [Prawo do bezpłatnych środków ochrony indywidualnej] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  2376 [Prawo do bezpłatnych środków ochrony indywidualnej]
§  1. 
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
§  2. 
(uchylony)
§  3. 
Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.