[Przechowywanie skażonych środków ochrony] - Art. 237(10). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 237(10). - [Przechowywanie skażonych środków ochrony] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  23710 [Przechowywanie skażonych środków ochrony]
§  1. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym.
§  2. 
Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania przedmiotów, o których mowa w § 1, jest niedopuszczalne.