Art. 234. - [Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy; postępowanie powypadkowe] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2024 r.
Art.  234.  [Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy; postępowanie powypadkowe]
§  1. 
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
§  2. 
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
§  3. 
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
§  31
Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.
§  4. 
Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.