[Wyjątkowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia] - Art. 23(1a). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 23(1a). - [Wyjątkowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  231a [Wyjątkowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia]
§  1. 
Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
§  2. 
Przepisy art. 91 § 1-4 stosuje się odpowiednio.