Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1040 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  214.  [Standard pomieszczeń pracy]
§  1.  Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.
§  2.  Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.