[Zatrudnienie w celu wykonywania prac lekkich] - Art. 200(1). - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 200(1). - [Zatrudnienie w celu wykonywania prac lekkich] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  2001 [Zatrudnienie w celu wykonywania prac lekkich]
§  1. 
Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.
§  2. 
Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.
§  3. 
Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204.
§  4. 
Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie.
§  5. 
Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.