Art. 186(8a). - [Delegacja ustawowa - wnioski pracowników w sprawie urlopów i dokumenty dołączane do wniosków] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r.
Art.  1868a [Delegacja ustawowa - wnioski pracowników w sprawie urlopów i dokumenty dołączane do wniosków]

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1)
treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części,
2)
dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1,
3)
treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
4)
dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3,
5)
treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
6)
treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części,
7)
dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6,
8)
treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
9)
dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8

- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień pracowników do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.