[Badania lekarskie w czasie ciąży] - Art. 185. - Kodeks pracy. - Dz.U.2020.1320 t.j. - OpenLEX

Art. 185. - [Badania lekarskie w czasie ciąży] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1320 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  185.  [Badania lekarskie w czasie ciąży]
§  1. 
Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.
§  2. 
Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.