[Urlop w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie] - Art. 183. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 183. - [Urlop w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  183.  [Urlop w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie]
§  1. 
Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1)
20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2)
31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3)
33 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4)
35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
5)
37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

- nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

§  2. 
Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 4-17, art. 1801 § 2 i art. 181 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
§  4. 
Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze do:
1)
32 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2)
34 tygodni - w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2-5;
3)
29 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 3.
§  5. 
Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 1821a § 2-4 i art. 1821c-1821g.
§  6. 
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.