Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1040 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  174.  [Zasady udzielenia urlopu bezpłatnego]
§  1.  Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
§  2.  Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§  3.  Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
§  4.  Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.