[Zasady udzielenia urlopu bezpłatnego] - Art. 174. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 174. - [Zasady udzielenia urlopu bezpłatnego] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  174.  [Zasady udzielenia urlopu bezpłatnego]
§  1. 
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
§  2. 
Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§  3. 
Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
§  4. 
Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.