Art. 155(3). - [Zaokrąglenie niepełnego dnia urlopu] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r. do: 28 czerwca 2024 r.
Art.  1553 [Zaokrąglenie niepełnego dnia urlopu]
§  1. 
Przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
§  2. 
Wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z art. 154 § 1 i 2.