Art. 154. - [Wymiar urlopu wypoczynkowego] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r.
Art.  154.  [Wymiar urlopu wypoczynkowego]
§  1. 
Wymiar urlopu wynosi:
1)
20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2)
26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
§  2. 
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
§  3. 
Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.