Art. 153. - [Nabycie prawa do urlopu] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  153.  [Nabycie prawa do urlopu]
§  1. 
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§  2. 
Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.