Art. 151(10). - [Dopuszczalność pracy w niedziele i święta] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  15110 [Dopuszczalność pracy w niedziele i święta]

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1)
w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
2)
w ruchu ciągłym;
3)
przy pracy zmianowej;
4)
przy niezbędnych remontach;
5)
w transporcie i w komunikacji;
6)
w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
7)
przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
8)
w rolnictwie i hodowli;
9)
przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
a)
(uchylona)
b)
zakładach świadczących usługi dla ludności,
c)
gastronomii,
d)
zakładach hotelarskich,
e)
jednostkach gospodarki komunalnej,
f)
zakładach opieki zdrowotnej 13  i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
g)
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
h)
zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
10)
w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
11)
przy wykonywaniu prac:
a)
polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,
b)
zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.
13 Obecnie zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.960), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r.