§ 2. - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1465 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2023 r. do: 28 czerwca 2024 r.
§  2. 
Przerwy, o których mowa w § 1, wlicza się do czasu pracy.